MILJÖ & HÅLLBARHET
HÅLLBARHETSPOLICY

Falu Expressbyrå AB vill bidra till en hållbar utveckling. Det är en viktig del av vårt samhällsengagemang och våra grundläggande värderingar. Vårt förhållningssätt till olika frågor som rör hållbart och företagande definieras i Falu Expressbyrås hållbarhetspolicy. Den pekar ut riktlinjer för hur vi i den egna verksamheten förhåller oss till hållbarhetsaspekterna.

Falu Expressbyrås hållbarhetspolicy innebär:

• Att vi respekterar mänskliga rättigheter
• Att vi visar hänsyn till miljö och arbetsvillkor
• Att vi tar avstånd från korruption, mutor och bestickningar
• Att vi följer lagar och förordningar

Vår verksamhet bygger på våra kärnvärden: Service, Kvalitet och Trygghet. Dessa värden utgör grunden för allt vi gör. Vi eftersträvar att alltid göra de bästa hållbarhetsvalen i den dagliga verksamheten och målet är att vår verksamhet ska genomsyras av hållbarhetsfrågorna. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla våra medarbetares kunskap och intresse på en hög nivå så att deras engagemang tas tillvara och sprids till intressenter och kunder. Vi är ödmjuka inför att hållbarhets begreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden. Vi tror på att det långsiktigt främjar vår och näringslivets utveckling.

Frågor som omfattas av vår policy i dagsläget är beskrivna i korthet nedan.

Respekt

Vi visar respekt och vill utveckla goda relationer till våra kunder och internt med våra kollegor. Gentemot kund upprätthåller vi en hög integritet, agerar oberoende och professionellt. Alla befintliga och potentiella medarbetare behandlas lika oavsett kön, ålder, nationalitet, ras, religion, socialt eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, politisk åsikt eller fackanslutning. Diskriminering ska inte förekomma. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön stödjer medarbetarnas välbefinnande och i och med detta även företagets långsiktiga lönsamhet.

Samarbetspartners

Våra samarbetspartner ska väljas med omsorg och leva upp till våra ambitioner för hållbarhet, kvalitet och tillförlitlighet. Vi ska bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer för att utveckla gemensamma hållbarhetsmål och säkra en resurseffektiv kedja.

Miljö

Målet med arbetet är att bidra till minskad förbrukning av drivmedel, energi samt bidra till ett ökat återbruk av möbler och även vårt eget förbrukningsmaterial.

Fordon och bränsleförbrukning

Falu Expressbyrå eftersträvar att nyttja moderna, trafiksäkra och miljöanpassade fordon med optimal lastförmåga. Genom att använda moderna fordon kan vi alltid ligga i framkant när det gäller arbetsmiljön för våra anställda såsom buller och vibrationer. Fordonen servas enligt biltillverkarens servicerekommendationer eller vid behov. Företaget genomför varje månad uppföljningar och statistik på fordonens bränsleförbrukning. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att vi alltid strävar åt en minskad förbrukning. Samtliga av våra bilar är kontrollerade att vi har energieffektiva däck tillsammans med vår däckpartner där säkerhet och miljö är vår huvudfokus. Vid varje säsongsbyte av däck kontrolleras detta på samtliga fordon. Minst 1 gång i veckan kontrolleras samtliga fordon av en fordonsansvarig som säkerställer däcktryck, oljenivå, spolarvätska, lampor, renlighet etc enligt ett framtaget protokoll.

Energiförbrukning

Falu Expressbyrå har tydliga rutiner och checklistor för exempelvis avstängning av belysning, laddning av hjälpmedel eller verktyg och stängning av ytterportar. Checklistorna efterföljs dagligen och bidrar därmed till en minskad förbrukning.

Avfallshantering och återbruk

Vi eftersträvar alltid att minimera uppkomsten av avfall. Vi återvinner och källsorterar och skickar i största möjliga omfattning dokumentation, offerter och fakturor elektroniskt. Alla sopor sorteras enligt gällande lagar och regler. På så sätt säkerställer vi att sortering genomförs på ett korrekt sätt. Företaget har även en välutvecklad verksamhet för återbruk av begagnade möbler som antingen säljs vidare eller skänks till Faluns lokala secondhand butiker eller föreningar. Företaget bidrar därmed att mängden återvinning minskar avsevärt.

Förbrukningsmaterial

Falu Expressbyrå har tydliga rutiner för hur vi använder vårt förbrukningsmaterial mest effektivt. Som exempel så strävar vi i våra flyttuppdrag att använda mer filtemballering än plastemballering. Vi har även en utarbetad kartonghantering som medför att vi återanvänder våra kartonger ett flertal ggr innan de anses vara uttjänade. För att detta ska kunna vara möjligt så ”utbildar” vi våra kunder i hur kartongerna ska hanteras för att dess hållbarhet ska kunna maximeras. Därmed bidrar vi till minskad nytillverkning av kartonger.

Falu Expressbyrå väljer i första hand miljöanpassade och/eller rättvisemärkta produkter och tjänster. Vi eftersträvar att endast köpa in efter behov, återanvända, reparera före nyköp, alternativt sälja begagnat eller skänka bort uttjänt utrustning. Vi prioriterar underleverantörer som har miljöpolicy.

Städprodukter

Falu Expressbyrå erbjuder och använder kemikalier i sin verksamhet. Här vill vi verka för ansvarsfull, säker och sparsam användning. Vid inköp av kemiska produkter och förbrukningsmaterial ska vi i första hand välja miljömärkta alternativ. Vi använder miljövänliga städprodukter, i största möjliga mån.

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är viktig för Falu Expressbyrå. Målsättningen med Falu Expressbyrås arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs stimulerande och utvecklande för alla medarbetare. Detta skall vi åstadkomma genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, och uppmuntra ledarskap som främjar hälsa och säkerhet.

Falu Expressbyrå skall arbeta efter följande riktlinjer:
• Vi skall driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
• All personal skall inneha och använda erforderlig skyddsutrustning samt profilkläder som företaget erhåller den anställda. Vid flytt- samt flyttuppdrag skall alltid den anställda ha arbetsbyxor, t-shirt, tröja samt jacka som är profilerad. Den anställda skall även ha skyddsskor samt handskar vid flyttuppdrag.
• All vår personal skall ha tillgång till nödvändig, modern och kvalitetssäkrade hjälpmedel som underlättar fysisk belastning för att utföra flytt- och städuppdrag på fackmannamässigt vis.
• Arbetsmiljön skall präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog.
• Avvikelser och tillbud skall rapporteras omgående genom avvikelserapport som finns tillgänglig i vår internkommunikations applikation i mobilen.
• Avvikelser och tillbud skall alltid dokumenteras och analyseras för att sedan vidta relevanta åtgärder. Vid behov ska anmälan till extern myndighet ske enligt rutin. Detta för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.
• Ingen form av trakasserier eller kränkande särbehandling accepteras. Med kränkande särbehandling menas det som i dagligt tal benämns vuxenmobbning, psykiskt våld, socialutstötning och sexuella trakasserier.
• Genomföra regelbundna medarbetarsamtal, utföra och dokumentera regelbundna personalmöten som skall präglas av en sund personalpolitik med fokus på välmående och lyhördhet.
• En drog och alkoholfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Det är därför förbjudet att nyttja alkohol och droger i samband med arbete, eller att uppträda påverkad. Falu Expressbyrå skall som arbetsgivare reagera tidigt kraftfullt och konsekvent mot missbruk av alkohol och droger.
• Rehabilitering sker i samarbete med företagshälsovården. Företaget upprättar rehabiliteringsplan samt bidrar med relevant hjälp för att främja den anställdes hälsa och mående.
• Arbetsmiljöfrågor skall ingå som en naturlig del i vår verksamhet och skall tas med de övriga vardagliga frågorna.
• Vi skall göra vår arbetsmiljöpolicy känd bland våra medarbetare.
• VD har det övergripande ansvaret för dessa riktlinjer och kan fördela ansvar för arbetsmiljöuppgifter till personer i organisationen.

Uppföljning

Utsedd ansvarig i samråd med övrig personal analyserar och utvärderar arbetet löpande, minst 1 gång per år med avsikt att minimera vår negativa påverkan på miljö och samhälle och ständigt förbättra hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsfrågorna är i så stor utsträckning som möjligt integrerade i verksamheten samt alla ansvarsområden.

Ansvarig för arbetet inom Hållbarhetspolicy
Karolina Lemanczyk, Platschef
Falu Expressbyrå AB