GDPR

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vad gör Falu Expressbyrå med dina personuppgifter?

Falu Expressbyrå har rätt att behandla dina angivna uppgifter i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra vårt uppdrag för dig. Uppgifterna kan komma att behandlas i samband med offerter, förberedelse och administration vid uppdragsbokningar, ifyllnad av formulär eller vid arbetsansökan via vår hemsida. Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Falu Expressbyrå har. Exempel på detta kan vara redovisning av skattereduktion till Skatteverket i samband med RUT-avdrag.

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning och företagsutveckling.

Inom ramen för gällande sekretessbestämmelser kan personuppgifterna även behandlas av underleverantörer eller samarbetspartners till Falu Expressbyrå. Vi tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna eller samarbetspartner använder uppgifterna i andra syften än de som Falu Expressbyrå definierat. 

Vem är ansvarig för de personuppgifter jag anger?

Falu Expressbyrå AB är personuppgiftsansvarig för det personuppgifter du anger vid kontakt med oss.
 

Vilka rättigheter har den registrerade?

Den vars personuppgifter behandlas (den registrerade) har rätt att begära ett registerutdrag som innehåller information om vilka personuppgifter som Falu Expressbyrå behandlar om denne och hur denna information behandlas. Om du önskar få ett registerutdrag ska det skriftligen begäras på nedanstående adress.

Den registrerade kan också begära rättelse av felaktiga uppgifter och även under vissa förutsättningar begära att få blir raderad. Om du önskar göra en ändring av felaktiga uppgifter eller önskan om radering av uppgifter ska det skriftligen begäras på nedanstående adress.

Falu Expressbyrå AB
Surbrunnsvägen 24
791 40 Falun

Hur länge behandlas den registrerades personuppgifter?

Falu Expressbyrå kommer endast att behandla personuppgifter så länge ändamålet för behandlingen kvarstår eller om uppgifterna omfattas av lagstadgade skyldigheter, så som exempelvis bokföringslagen. Därefter kommer uppgifterna att raderas.

Allmänt

Falu Expressbyrå samlar via Google Analytic in uppgifter med syftet att analysera besökarnas användning och aktiviteter på vår hemsida. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare.

Falu Expressbyrå lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen samt för utveckling av vår hemsida och för kännedom om besökarnas behov. Falu Expressbyrå övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Dessa uppgifter samlas in

Falu Expressbyrå samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på vår hemsida;

  • IP-adress 
  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc.) 
  • Operativsystem (Windows etc.) 
  • Besökta sidor

Samtycke

I samband med att du blir kund hos Falu Expressbyrå samtycker du till att vi använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om tjänster och produkter som Falu Expressbyrå tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Falu Expressbyrå kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling. 

Frågor och funderingar?

Vänligen ta kontakt med oss vid eventuella frågor och funderingar kring ovanstående information.